Tuesday, 27 November 2012

Haram Like Gambar Perempuan Tak Tutup Aurat !Di bawah ini ada ayat-ayat Al.Quran berkaitan perintah-perintah menutup aurat, sama-samalah kita renungi dan menghayatinya, InsyaAllah akan memberi keberkatan kepada kita, disamping dapat menjauhkan kemurkaan Allah....amin...


"Katakanlah kepada wanita yang beriman:
"Hendaklah mereka menahan pandangannya,dan memelihara kemaluannya, danjanganlah mereka menampakkan perhiasannya,kecuali yang (biasa) nampak daripadanya.Dan hendaklah mereka menutupkan kain tudungke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya,kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka,atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka,atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudaralaki-laki mereka, atau putera-putera saudaralaki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuanmereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budakyang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-lakiyang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita)atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahuiperhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlahkamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang berimansupaya kamu beruntung".Surah An.Nuur (31)

_____________________

"Wahai anak Adam, sesungguhnya Kami telahmenurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan.Dan pakaian takwa itulah yang paling baik.Yang demikian itu adalah sebahagian daritanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahanmereka selalu ingat".Surah Al.A'araaf (26)

____________________

"Wahai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu,
anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri
orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan
jilbabnya ke seluruh tubuh mereka".
Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah
untuk dikenal, karana itu mereka tidak diganggu.
Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".
Surah Al.Ahzab (59)
_______________________                                               Dan perempuan-perempuan tua yang

telah terhenti (dari haid dan mengandung)
yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah
atas mereka dosa menanggalkan pakaian
mereka dengan tidak (bermaksud)
menampakkan perhiasan, dan berlaku
sopan adalah lebih baik bagi mereka.
Dan Allah Maha Mendengar
lagi Maha Mengetahui.Surah An.Nuur (60)
No comments: